Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Son yirmi yılın en yüksek artışı

İstanbul, 28.11.2021

2022 yılında vergi, harç ve cezalar için yüzde 36,20 oranındaki ar-tışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “öngörülen bu artış, ekonomideki olumsuzluğun itirafıdır” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

Yargı harçlarından, Motorlu Taşıtlar Vergisine; ehliyet ücretinden, damga vergi-sine, özetle devlete ödenen bütün vergi, harç ve cezalarda, bir sonraki yıl uygu-lanacak artış oranı her yılın sonunda belirlenmektedir.

Bir önceki yılın Ekim ayı ile içinde bulunulan yılın Ekim ayı arasında oluşan Üretici Fiyat Endeksine göre belirlenen oran, yeniden değerleme oranı olarak anılmakta olup bu oranının tespiti, bir anlamda geçmiş bir yıl içinde ülkede oluşan enflasyonun devlet tarafından bir kez daha kabul edilmesi niteliğinde-dir.

2022 yılında tüm vergi, ceza ve harçlara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, 2002 yılından bu yana kaydedi-len en yüksek artıştır.

Türkiye ekonomisinde son haftalarda yaşanan benzeri görülmemiş ve kriz nite-liğindeki dalgalanma ile ekonomideki tüm dengelerin alt üst olduğu, zamların aylık değil neredeyse günübirlik yapıldığı bir süreçte, önümüzdeki yıl uygula-nacak yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranı, günlük yaşamı daha da zorlaş-tıracaktır.

Hakkını almak için mahkemede dava açmak isteyenlerin ödeyeceği dava harcı, kimlik belgesi çıkarmak isteyenlerden alınacak ücret, hemen hemen tüm vergi-lerde bu denli fahiş artış ile toplumun baş etmesi olanaklı değildir.

Asgari ücretin, kamu çalışanlarının, emeklilerin maaşlarının tespitinde pembe tabloların peşinde koşan ekonomi yönetiminin, sıra hazineye gelir elde edeceği vergi, harç ve cezalara geldiğinde, son yirmi yılın en yüksek artışını yapması önemli bir samimiyet(sizlik) testidir.

Yaşanan olumsuz sürecin tedavisinde ilk adım, toplumun ekonomiye olan gü-veninin yeniden oluşturulmasıdır. Bu nedenle ekonomideki olumsuzluğun, ye-niden değerleme oranı ile bir kere daha itiraf edilmesi karşısında; ekonomi yö-netiminin çalışan ve emeklilerin maaşları ile asgari ücretin belirlenmesinde de aynı yaklaşımı göstermesi zorunludur.

Mehmet Bülent Deniz
Genel Başkan