Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Rusya Federasyonu Tüketiciler Birliği’ne Mektup

İstanbul, 08.03.2022

Rusya-Ukrayna savaşının bir önce sona erdirilmesine yönelik girişimleri değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “Rusya Federasyonu Tüketiciler Birliği’ne bir mektup göndererek, yaşanan savaşın sona erdirilmesi için çağrıda bulunduk dedi” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

COVID-19 salgını ile iki yıldır mücadele eden insanlık, virüsün etkilerinin azalması ile birlikte yaşamın normal düzene geçmesi ve kötü günlerin geride kaldığı umutlarının yeşerdiği bir dönemde Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaş, insanlığı barut ve kan kokusu ile karşı karşıya bırakmıştır.

Tüketici Birliği Federasyonu hiçbir savaşın, ölümün, yıkımın haklı olmadığı düşüncesindedir. Savaş; yıkımdır; kandır, ölümdür, göçtür, yokluktur, yoksulluktur.

Nitekim yaşananlar üzerine, dünyanın birçok ülkesinde, hatta taraflardan biri olan Rusya’daki insanlar da, savaşa olan tepkilerini ve devletlerarasındaki sorunların müzakere yoluyla çözümlenmesi gerektiğine ilişkin çağrılarını dile getirmektedirler.

Tüketici Birliği Federasyonu da, savaşa karşı yöneticileri barışçı tutum almaya zorlamak ve kamuoyu oluşturmak için Rusya’da tüketici hakları konusunda çalışma yapan Rusya Federasyonu Tüketiciler Birliği (SPPF)’ne bir mektup gön-dererek, bu konuda girişimde bulunmaya ve dayanışmaya davet etmiştir.

İngilizce ve Rusça hazırlanan mektubu kamuoyu ile paylaşıyor, savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunmaktadır.

Mehmet Bülent Deniz
Genel Başkan

 

—————————————————————————————————————–

İstanbul, 08.03.2022

Sayın Petr Shelishch
Rusya Tüketiciler Birliği Başkanı,

Tüketici Birliği Federasyonu, Türkiye/İstanbul’da merkezi bulunan ve ülkemizin çok sayıda kentinde tüketici hakları konusunda çalışma yapan tüketici derneklerinin oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür.
Ülkemizden sizlere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz.

Sayın Başkan;
Paylaştığımız gezegen, son iki yıldır COVID-19 salgını ile amansız bir mücadele içindeydi. Salgın, hepimizin yaşamını kısıtlamalar ve yasaklamalarla geçirme-mize neden oldu. Bu süreç, küresel ekonomiyi olumsuz olarak etkiledi; üretim ve tedarik zincirleri bozuldu, ülkeler ve insanlar yoksullaştı.

Bugünlerde, bu virüsün olumsuz etkilerinin azaldığına ilişkin gelişmelere sevinirken, ülkeniz ve Ukrayna arasındaki savaş hali nedeniyle sevincimiz yarım kaldı.

Haklının, haksızın kim olduğunu sorgulamaksızın, şiddetin her türlüsünün insanlık suçu olduğuna ilişkin değerlendirmemizi sizlerle paylaşıyoruz. Gerek sizin ülkenizde ve gerekse dünyanın dört bir yanında, insanlar bu savaşı protesto ediyor, yaşayan her canlıya yönelik bu anlamsız şiddetin sona ermesi çağrısı yapıyor.

Bizler de, şiddet iklimine olan güçlü tepkimizi ve bir an önce sona erdirilmesine yönelik güçlü isteğimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Savaş; yıkımdır; kandır, ölümdür, göçtür, yokluktur, yoksulluktur.

Sayın Başkan;
Ülkeleri yönetenlerin insanların ölümüne karar vermeleri haksızlıktır.
Dünya halkları olarak dayanışma içinde, ülkelerimizi yönetenleri barışa davet etmek, zorlamak insan olmamızın bize yüklediği bir görev ve zorunluluktur.

Savaşa karşı tutumumuzu sizlerle paylaşıyor, örgütünüz ile aynı düşünce ve değerlendirmede olacağımızı ümit ediyorum.

Dayanışma dileklerimle,

Mehmet Bülent Deniz
Genel Başkan

 


Стамбул, 08.03.2022

 

г-н Петр Шелищ

Президент Союза потребителей России,

 

Федерация союзов потребителей является неправительственной организацией, созданной ассоциациями потребителей, штаб-квартира которых находится в Турции/Стамбуле и которые работают в области защиты прав потребителей во многих городах нашей страны.

Мы посылаем вам нашу любовь и привет из нашей страны.

Уважаемый президент!

Наша общая планета последние два года ведет неустанную борьбу с пандемией COVID-19. Пандемия заставила всех нас провести свою жизнь с ограничениями и запретами. Этот процесс негативно сказался на мировой экономике; цепочки производства и поставок были нарушены, страны и люди обеднели.

 

В настоящее время, хотя мы в восторге от того, что негативные последствия этого вируса уменьшились, наша радость осталась незавершенной из-за состояния войны между вашей страной и Украиной.

Не задаваясь вопросом, кто прав, а кто виноват, мы разделяем с вами нашу оценку того, что все формы насилия являются преступлениями против человечности. И в вашей стране, и во всем мире люди протестуют против этой войны, призывая положить конец этому бессмысленному насилию над всем живым существом.

Мы разделяем с вами нашу резкую реакцию на атмосферу насилия и наше сильное желание положить этому конец как можно скорее.

Боевой; это разрушение; кровь, смерть, миграция, отсутствие, нищета.

 

Уважаемый президент!

Несправедливо, чтобы правители стран вершили смерть людей.

Как народы мира, мы обязаны призывать и принуждать правителей наших стран к миру в духе солидарности.

Я разделяю с вами наше отношение к войне и надеюсь, что мы разделим те же мысли и оценки с вашей организацией.

 

Пожелания солидарности,

 

Мехмет Бюлент Дениз

Генеральный президент

 


Dear Petr Shelishch

President of the Russian Consumers Union,

The Consumer Union Federation is a non-governmental organization that has its headquarters in Turkey/Istanbul and consists of consumer associations working on consumer rights in many cities of our country.

We send you our  warm regards  from our country.

Dear President;

The whole world has been struggling with the COVID-19 pandemic for the past two years. The pandemic has caused all of us to spend our lives with restrictions and prohibitions. This process negatively affected the global economy; production and supply chains have been disrupted, countries and people have become impoverished.

While we rejoice at the strong observations and evaluations that this virus will no longer affect life negatively, our joy is incomplete because of the state of war between your country and Ukraine.

Without questioning who is right or wrong, we share with you our assessment that all forms of violence are crimes against humanity.

Both in your country and around the world, people are protesting this war, calling for an end to this senseless violence against every living creature.

We share with you our strong reaction to the climate of violence and our strong desire to end it as soon as possible.

Battle is destruction; battle is blood, battle is death, battle is migration, battle is absence, battle is poverty.

Dear President;

 It is unfair for the rulers of countries to decide the death of people.

In solidarity as the peoples of the world, Inviting and forcing those who govern our countries to peace is a duty and obligation imposed on us by being human.

We  share our attitude towards the war with you, and we hope that we will share the same thoughts and evaluations with your organization.

 

Solidarity wishes,

 

Mehmet Bülent Deniz

President of the Consumer Union Federation