Tüketici Birliği Federasyonu

"Türkiye'nin Vicdanı"

Tüzük

Tüketici Birliği Federasyonu Tüzüğü

Madde 1: ADI

Federasyonun adı “Tüketici Birliği Federasyonu, kısa adı “TBF”, logosu işbu tüzüğe ekli

belgede yer alan şekildedir.

Madde 2: MERKEZİ ve ADRESİ

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) nun merkezi İstanbul’dur.

Adresi; Kıztaşı Cad. 3 / 4 Fatih İstanbul’dur.

Madde 3: KURUCULAR

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) aşağıdaki dernekler tarafından kurulmuştur:

1)Tüketici Başvuru Merkezi Derneği

2)Sivil Toplum ve Diyalog Merkezi Derneği

3)Tüketici Güvenliği Derneği

4)Tüketici ve Çevre Hareketi Derneği

5)Tüketici Hareketi Derneği

Madde 4: FAALİYET ALANI

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF);

İnsanlık ailesi tarafından genel kabul görmüş, uluslararası ve ulusal hukuka ilişkin düzenlemeler ve

standartlar ile belirlenmiş insan hakları kavramı çerçevesinde,

Özellikle;

a)Genel sağlık ve güvenliğin korunması,

b)Ekonomik çıkarların korunması,

c)Zararların karşılanmasını talep etme,

d)Eğitilme,

e)Mal ve hizmetleri serbestçe seçebilme,

f)Temsil edilebilme,

g)Bilgilendirilme,

h)Sağlıklı, temiz, güvenli ve insanca yaşanılabilir bir çevreye sahip olma hakkı

olarak belirlenen evrensel, temel tüketici haklarının geliştirilmesi, toplumda tanınması, tüketici

örgütlenmesine ilişkin bilincin yükseltilmesi, gerek ulusal ve uluslararası alanda tüketici

politikalarının oluşturulmasına etki edilmesinin sağlanması genel amacına yönelik olarak;

Bağımsız, şeffaf, hesap verilebilir örgütlenme modelini benimseyen,

Tüm gerçek ve tüzel kişiler ile ilişkilerinde objektif ve yansız olmayı vazgeçilmez olarak

değerlendiren,

İnsanı ve haklarını merkezine alan,

Yaşam, sağlık, çevre, kendini ifade edebilme, örgütlenme ve benzeri tüm haklarına saygılı,

Ayrımcılığı kesin olarak reddeden,

Serbest ekonomik düzen ve rekabet ortamının gerekliliğine,

Demokratik ortamın şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcılık ilkeleri ile birlikte geliştirilmesinin

gerekliliğine inanan sivil toplum örgütlenmesidir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF); her türlü siyasi, idari ve ticari kuruluş ve yapılanmalardan

bağımsız hareket eder.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF); tüketici örgütlenmelerine ilişkin uluslararası alanda kabul

görmüş temel ilkelere sahip çıkmakta ve benimsemektedir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF); sivil toplum tarafından meydana getirilmiş yapılanmalara

ilişkin ortaklaşma, işbirliği, destekleme, kampanya, plâtform ve benzeri ilişkiler hariç olmak üzere

siyasi, idari, ticari kişi ve kuruluşlar ile her türlü sponsorluk, reklâm ve benzeri ilişki biçimini

reddeder.

Evrensel insan hakları, hukukun üstünlüğü, ülkemizin bağımsızlığı ve demokrasi kültürünün

gelişmesi doğrultusunda hareket eder.

Madde 5: ÇALIŞMA KONU VE YÖNTEMLERİ

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF); tüzüğün 4. maddesinde sayılan ilkeler ışığında, aynı maddede

belirtilen amacını gerçekleştirmek için;

a)Uluslararası ve ulusal zeminde, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun amaçlarına uygun

çalışma yapan, kamusal veya sivil yapılanmalar içinde, özellikle Tüketici Konseyi, Reklâm Kurulu,

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Hasta Hakları Kurulu, İnsan Hakları Kurulu ve gıda, bilişim,

iletişim, reklâm, sigorta ve benzeri alanlarda yasa ile kurulmuş birimlerde, tüketiciyi temsilen

bulunur, işbirliği yapar ve çalışmalar gerçekleştirir.

b)Her türlü ücretli ya da ücretsiz test ve kıyaslama araştırmaları, analizleri yapar, sonuçlarını

kamuoyu ile paylaşır.

c)Kurs, seminer, panel, sergi, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenler, yayınlar yapar.

d)Tüketici haklarını ihlâl eden üretim ve pazarlama uygulamalarına karşı tüketici boykotu örgütler,

protesto etkinlikleri düzenler, kamuoyuna teşhir eder.

e)Gerekli her türlü yargısal girişimlerde bulunur.

f)Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, mevcut düzenlemelerin iyileştirilmesi, değiştirilmesi için

karar mekanizmalarına etki edecek her türlü çalışmayı yapar.

g)Taşınır, taşınmaz mülk satın alır, kiralar, kiraya verir, işletir, satar, bağışlar ve bunlar üzerinde

her türlü yasal eylem ve işlem yapar.

h)Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt

dışından bağış kabul eder, iktisadi, ticari ve sanayi işler yapar, işletmeler kurar, işletir, daha

önceden kurulmuş iktisadi, ticari ve sınai işletmelere ortak olur, eğitim kurumları, laboratuar, vakıf

ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde enstitüler kurar.

ı)Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, ilgili uluslararası kuruluşlara katılır, üye olur, bu

kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar, yardımlaşır, uluslararası plâtformlarda ülkemizi

temsil eder, diğer federasyon, dernekler, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla

işbirliği yapar.

Madde 6: ÜYELİK

a)İstem

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’na;

aa)İnsan hakları, tüketici hakları, hasta ve hasta yakını hakları, çevre haklarının korunması ve sivil

toplum bilincinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak çalışma yapan dernek olup,

bb)Kendi genel kurulu tarafından yasalara ve tüzüğe uygun biçimde Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF)’na üye olma kararı almış olan,

dernekler, yazılı olarak başvurmak suretiyle üyelik için istemde bulunabilir.

b)Kazanılması

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, tüzüğün 6/a maddesine uygun biçimde

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu , dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından üyelik isteminin reddi kararına

karşı, istem sahibi; kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde, Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF) Yönetim Kuruluna başvurmak koşuluyla Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kuruluna

itirazda bulunabilir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulu, üyelik isteminin reddine ilişkin karara itiraz

hakkında kesin ve nihai kararı verir.

c)Ayrılma

Üye dernek, kendi genel kurulunda karar almak koşuluyla her zaman üyelikten ayrılabilir.

Bunun için Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurul toplantısından önce gerçekleştirilen

dernek genel kurul sonuç tutanağı, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’na bildirilir.

Üyelikten ayrılan derneğin hak ve yükümlülükleri, ayrılma kararını bildirdiği tarihten itibaren sona

erer. Derneklerin üye oldukları süreye ilişkin hak ve yükümlülükleri saklıdır.

d)Çıkarma

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun amaç ve ilkelerine, tüzük ile belirlenmiş yetkili organların

kararlarına, aykırı davranan, yetkili olmadığı halde Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun tüzel

kişiliğini yükümlülük altına sokan, tüketicinin korunması amaçlı başka bir federasyonun kurucu

üyesi olan veya yetkili organlarında görev alan derneklerin üyeliği sona erer.

Bu hallerin birinin varlığı halinde Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından,

yönetim kurulu üyelerinden birine araştırma görevi verilir. Görevlendirilen üye, ilgili derneğin de

savunma ve kanıtlarını da araştırmak suretiyle gözlem ve düşüncesini yazılı olarak Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu’na bildirir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, ilgili dernek hakkında üyelikten çıkarma kararı

verebilir. Çıkarma kararı ilgili derneğe yazılı olarak tebliğ edilir.

Hakkında çıkarma kararı verilen dernek, kararın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde,

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunmak suretiyle,

toplanacak ilk Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulu toplantısında gündeme alınmak ve

görüşülmek üzere, çıkarma kararına itiraz edebilir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulu, üyelikten çıkarma kararına ilişkin itiraz hakkında

kesin ve nihai kararı verir.

Madde 10: DERNEKLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye dernekler; delegeleri aracılığı ile Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kuruluna katılmak,

temsilcileri aracılığı ile yetkili organlarda görev almak, tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller

çerçevesinde Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) çalışmaları hakkında bilgi edinmek, belgeleri

incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek hakkına sahiptirler.

Üye dernekler; Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) tüzüğü ve yetkili organlarca alınacak kararlara

uymak, mali yükümlülüklerimi yerine getirmek, her yıl Nisan ayı içinde dernek çalışmaları ve şube

ve üye sayısına ilişkin bilgileri, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kuruluna yazılı olarak

bildirmek zorundadırlar.

Madde 11: ORGANLARI

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) organları şunlardır.

a)Genel Kurul

b)Yönetim Kurulu

c)Denetleme Kurulu

Madde 12: GENEL KURULUN OLUŞUMU

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulu delegelerden oluşur.

a)Doğal Delegeler:

aa)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı.

bb)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleri,

cc)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri,

b)Seçimlik Delegeler:

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’na üye dernekler, son genel kurullarına katılma hakkı bulunan üyeleri içinden en az üçer delege olacak şekilde, üye sayılarının yüzde onuna isabet eden sayıda delege ile temsil edilirler.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) genel kurulu delegelerden oluşur. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)‘a üye dernekler , son genel kurullarına katılma hakkı olan bulunan üye sayılarının %10’una  isabet eden sayıda ve ancak en az 3 delege ile temsil edilirler.

Madde 13: ÇAĞRI USULÜ

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin

listesini düzenler.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, genel kurul toplantı tarihinden en az onbeş gün

önceTüketici Birliği Federasyonu (TBF) merkezinin bulunduğu yerdeki bir yerel gazetede ilan

edilmek, yazılı ve/veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, genel kurul toplantısının yapılacağı tarih, saat, yer, toplantı gündemi ve toplantı yeter

sayısı ile birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılması zorunlu ikinci toplantının

yapılacağı tarih, saat, yer, toplantı gündemi ve toplantı yeter sayısı belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,

bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, tüzükte belirtilen yöntemle duyurulur.

İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler

ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 14: TOPLANTI TARİHİ, ŞEKLİ, YERİ

Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a)Olağan Genel Kurul:

Olağan Genel Kurul, üç yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim

Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarih ve gündemle toplanır. Genel kurul toplantıya, Tüketici

Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, tüzük ile belirlenen tarihte genel kurulu

toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

merkezinin bulunduğu yer Sulh Hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

b)Olağanüstü Genel Kurul:

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulunun veya Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

Denetleme Kurulunun ya da Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kuruluna katılma hakkı

bulunan delegelerin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine, genel kurul olağanüstü olarak da

toplanabilir.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet görevi Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim

Kuruluna aittir. Ancak Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulunun veya Tüketici

Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan delegelerin en az beşte birinin

yazılı istemine rağmen, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu bir ay içinde davet

görevini yerine getirmezse, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulunun veya

toplantı isteminde bulunanlardan birinin başvurusu üzerine, Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF) merkezinin bulunduğu yerdeki Sulh Hâkimliğinin kararı ile Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF) Genel Kurul delegeleri arasından seçilecek üç kişilik bir kurula toplantıya davet görevi

verilebilir.

Genel kurul, esas olarak Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun merkezinin bulunduğu yerde

toplanır. Ancak tüzükte belirtilen toplantı duyurusu yöntemlerine uygun olarak duyurulmak koşulu

ile Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen başka bir yerde de

toplantı yapılabilir.

Madde 15: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla

toplanır.

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci

toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplantıya katılanlarla ikinci toplantı gerçekleştirilir. Ancak bu

toplantıya katılan üye sayısı, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim ve Denetleme Kurulu

kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 16: TOPLANTI KARAR SAYISI

Genel kurul, kararlarını toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alır. Tüzük değişikliği

veyaTüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun feshi kararları, toplantıya katılan delegelerin üçte iki

çoğunluğu ile alınır.

Oylamalar esas olarak işaret yöntemi ile yapılır. Ancak organların seçimine dair oylama gizli oyla

yapılabilir.

Madde 17: TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEM, OYLAMA

a)Genel kurula katılma hakkı bulunan delege listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı

yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleri veya kurulca görevlendirilecek görevliler tarafından

kontrol edilir. Delegeler, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu

tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik

belgelerini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılmak hakkı

bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

b)Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim

Kurulu tarafından bir tutanak düzenlenir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla

tespit edilir ve Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı veya Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından kurul üyeleri arasından görevlendirilecek bir üye

tarafından toplantı açılır.

c)Genel kurul üyeleri arasından bir başkan ve iki yazman üye seçilerek Genel Kurul Divanı

oluşturulur. Genel kurul, seçilen divan başkanı tarafından yönetilir ve güvenliği sağlanır.

d)Genel Kurul delegeleri oylarını esas olarak el kaldırmak suretiyle işaret ederek kullanırlar. Gizli

oylama yönteminin uygulanacağı hallerde, delegeler Genel Kurul Divanı Kuruluna kimliklerini

göstermek ve listede isimlerinin karşısını imzalamak suretiyle oyunu kullanır.

e)Her üyenin bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu şahsen kullanır.

f)Genel kurul  Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür , ancak Genel Kurula  katılan üyelerin en az 10’da 1’i tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

g)Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Genel Kurul Divan Başkanı

ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler, toplantıda

seçilenTüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı veya onun görevlendireceği Tüketici

Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyesine teslim edilir. Belgeleri teslim alan kişi, belgelerin

korunmasından sorumludur.

Madde 18: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunu

seçmek,

b)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşerek,

ibra hakkında karar vermek.

c)Tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından örgüt içi çalışmalara ilişkin

yönetmelik ve benzeri düzenleme taslaklarını görüşerek, karar vermek,

e)Taşınmaz mal satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, bağışlanması, bağış kabul

edilmesi için ve taşınmaz mal üzerinde başkaca amaca uygun gerekli tüm işlerin yapılması ve

benzeri işlemler için Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı ve/veya Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

f)Ödenti miktarı ve ödeme şeklinin belirlenmesi,

g)Ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya, benzer

amaçlardoğrultusunda çalışan kuruluşlar ile işbirliği çerçevesinde ortak projeler geliştirilmesine,

uluslararası alanda çalışma yapılmasına karar vermek ve yasa gereği genel kurul kararı gereken

konularda karar almak ve gerektiği durumlarda Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim

Kuruluna yetki vermek,

h)Çalışma, ihtisas ve benzeri komisyonlar kurmak üzere Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

Yönetim Kuruluna yetki vermek, komisyon raporlarını görüşmek,

ı) Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun mevcut bir Konfederasyona katılması veya ayrılmasına,

kurulacak Konfederasyona kurucu üye olarak katılmaya karar vermek ve delegeleri seçmek,

i)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) tüzüğünü değiştirmek,

  1. j) Tüketici Birliği Federasyonu (TBF’nun herhangi bir organına verilmemiş olan işleri görüşmek,

karar almak ve gerekli yetkiyi kullanmak,

k)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun feshine karar vermek,

  1. l) Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu kararlarına olan itirazları görüşmek ve karar

vermek,

m)Mevzuatta belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek,

Madde 19: TÜKETİCİLER BİRLİĞİ FEDERASYONU (TBF)

YÖNETİM KURULU-OLUŞUMU

a)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu biri genel başkan olmak üzere BEŞ asil

kişiden oluşur. Genel kurul tarafından bu organ için Beş asil ve Beş yedek üye seçilir.

b)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı ve Yönetim Kurulundan oluşan Beş asil ve

asil üye sayısı kadar yedek üye, genel kurul tarafından üç yıl süre için seçilir.

c)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir

Genel Başkan Vekili, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman seçer. Gereksinim

durumunda, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından Genel Başkan Yardımcı

sayısı arttırılabilir.

d)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyelerinden birinin istifa, özür veya üst üste

meşru mazereti olmadan beş Yönetim Kurulu toplantısına katılmaması halinde, bu üyenin üyeliğinin

düşürülmesine karar verilebilir ve ilk sıradaki yedek üye, asil üye olarak Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu toplantısına çağırabilir. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

Yönetim Kurulu asil üyelerinin sayısı, yedek üyelerin de çağrılmasına rağmen yarıdan aşağı

düşerse, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulu, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya

denetim kurulu tarafından bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması

halinde delegelerden birinin başvurusu üzerine Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun bulunduğu

yer Sulh Hâkimliği tarafından, delegeler arasından atanacak üç kişilik bir heyete üç ay içinde genel

kurulu toplantıya çağırma görevi verilir.

Madde 20: TOPLANTI YÖNTEMİ VE KURALLARI

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel

Başkanı veya özrü halinde Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkan Vekilinin davet ve

başkanlığında ayda bir kez, önceden saptanan günde toplanır.

Toplantı tarih, saat, yer ve gündemi, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyelerine

önceden eposta, telefon, faks vb, yöntemlerden herhangi biri ile bildirilir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, en az Üç üyenin katılımı ile toplanır ve

toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Kararlar onaylı karar defterine geçirilir. Kararlar, toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Ayrık

görüşteki üyeler, arzu etmeleri halinde ayrık görüşlerinin karar defterine yazılmasını isteyebilirler.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, tüm Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF) Yönetim Kurulu üyelerine haber verilmesi koşulu ile en az üç Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF) Yönetim Kuruluüyesinin, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanına yapacakları

yazılı başvuru ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Olağanüstü toplantı, toplantı ve karar yeter sayısı bakımından olağan toplantı şekline tabidir.

Madde 21: YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

a)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel

Kurulundan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır.

b)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nu temsil ve ilzam eder.

c)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin

yerine getirilmesi için gereken tüm kararları alır, yasalar, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda

yönetir.

d)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) malvarlığını, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel

Kurulundan aldığı yetki doğrultusunda idare eder, üzerinde tasarrufta bulunur,

e)Genel kurul gündemini hazırlar, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantıları için davette

bulunur, ilan eder, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya

çağırır.

  1. f) Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kuruluna sunulacak çalışma ve hesap raporları ile

bütçeyi hazırlar, tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlar, kurumsal yapının işleyişine ilişkin

yönetmelik ve benzeri tasarıları hazırlar ve Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulunun

onayına sunar.

g)Üye derneklerin çalışmalarına yardımcı olur, dayanışmayı sağlar.

h)İlgili düzenlemelerce zorunlu olan defter ve kayıtları tutar.

ı)Üyelik başvuruları hakkında karar alır.

i)Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları çözer.

j)Ücretli personel istihdam eder, işten çıkartır, personelin görev ve yetkilerini belirler, personeli

denetler.

k)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) adına anlaşmalar yapar.

l)Çeşitli konu ve sayıda Çalışma Komisyonları kurulmasına karar verir, komisyon çalışmalarını

izler.

m)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) adına dava açmaya karar ve yetki verir, açılacak davalarda

husumete ehil olmak, avukat tutmak ve benzeri işlemleri yapar.

n)Tüzüğün 6/d. maddesinde sayılan işleri yapar.

Madde 22: TÜKETİCİLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI. GÖREV VE YETKİLERİ

a)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nu temsil, sevk ve idare eder.

b)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu ve Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

Başkanlar Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve toplantıya çağırır,

c)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nu üçüncü kişiler ile yönetsel ve yargısal makamlar önünde

temsil eder.

d)İlgili düzenlemeler gereği belirtilen diğer görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 23: TÜKETİCİLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANVEKİLİ. GÖREV VE YETKİLERİ

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkan Vekili, tüzükte Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF) Genel Başkanının görevleri arasında sayılan tüm işleri, herhangi bir suretle Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF) Genel Başkanlık makamının boşalması halinde, Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF)Genel Kurulu tarafından Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı seçilinceye kadar

veyaTüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı tarafından öngöreceği süre ile sınırlı olmak

ve yazılı olarak yetkilendirilmek suretiyle yerine getirir.

Madde 24: TÜKETİCİLER BİRLİĞİ FEDERASYONU (TBF)GENEL BAŞKAN YARDIMCISI. GÖREV VE YETKİLERİ

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından örgütlenme, eğitim ve benzeri

konularda verilecek görev ve yetkileri kullanır.

Madde 25: TÜKETİCİLER BİRLİĞİ FEDERASYONU GENEL

SEKRETERİ VE SAYMANI. GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Sekreter

a)İdari ve yazışma işlerini yürütür.

b)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim kurulu gündemini hazırlar ve üyelere gönderir,

alınan kararları karar defterine geçirir.

c)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve derneğin

çalışmalarını koordine eder,

Sayman

a)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

b)Gelirlerini tahsil eder, gerekli harcamaları yapar.

c)Gelir kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için çalışma yapar.

d)Gelir ve gidere ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak tutar, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

Genel Kuruluna sunulacak mali raporu, kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu adına hazırlar.

e)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) adına tahsilat yapacak yetkilileri tespit ederek Tüketici

Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kuruluna sunar ve tahsilatları denetler.

Madde 26: TÜKETİCİLER BİRLİĞİ FEDERASYONU DENETLEME

KURULU. OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulu, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel

Kurulu tarafından genel kurul delegeleri arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulu, üç yıl için seçilir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir

yazman seçer. Asil üyeliklerden birinin boşalması halinde en çok oy alan yedek üye, asil üye olarak

çağrılır.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulu, iç denetim yapmak ya da yaptırmakla

görevli ve yetkilidir. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulunun karar alması

halinde, istem üzerineher türlü bilgi, belge ve kayıtların, Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF) yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi; yönetim yeri, müesseseler ve eklentilerine

girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulu, Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF)’nuntüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen

çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların

mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yıllık zaman dilimleri için denetler ve

denetim sonuçlarını bir rapor halinde Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu ve

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kuruluna sunar.

Gerek gördüğü hallerde, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulunun olağanüstü

toplantıya çağrılmasını ister, toplantıya çağırır.

Madde 30: TÜKETİCİLER BİRLİĞİ FEDERASYONU BAŞKANLAR

KURULU

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanlar Kurulu;

a)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı,

b)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleri,

c)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetleme Kurulu Başkanı,

d)Geçmişte Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanlığı yapmış kişiler,

e)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’na üye dernek başkanları

f)Var ise, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Onursal Başkanı olan kişilerden oluşur.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanlar Kurulu; bir takvim yılı içinde, en az bir

kez, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen yerde, Tüketici

Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanının çağrısı ile önceden belirlenen yazılı, gazete ilanı, eposta

ve/veya faks ile duyurulan gündemle toplanır.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanlar Kurulu, mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar tutanak ile tespit edilir

veTüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanına teslim edilir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanlar Kurulu; uluslararası ve ulusal planda tüketici

hareketine ilişkin ve Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun iç işleyişi, örgütsel birlik ve

dayanışmanın sağlanması konularında değerlendirmelerde bulunur, görüş ve kararlarını Tüketici

Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kuruluna öneri olarak sunar.

Madde 31: ÇALIŞMA KOMİSYONLARI

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu tarafından gerek görülen konu ve sayıda

araştırma ve çalışma yapmak, çalışmasına ilişkin raporunu Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF) Yönetim Kuruluna sunmak üzere, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu

üyelerinden birinin başkanlığında,Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) üyeleri ve/veya üye olmayan

uzman ve kişilerden oluşan Çalışma Komisyonları kurulabilir.

Komisyonların çalışma süresi ve bütçeleri, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu

tarafından belirlenir.

Madde 32: GELİRLER

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun gelirleri;

a)Üye ödentileri,

b)Düzenlenen toplantı, gösteri, sergi, konser, panel, kermes gibi çalışmalardan elde edilen gelirler,

c)Yayın organlarından, görüntülü ve yazılı basın yayınlarından elde edilen gelirler,

d)Malvarlığından sağlanan gelirler,

e)Proje yürütmek amacıyla uluslararası ve ulusal kuruluşlardan alınan fonlar ve hibeler,

f)Gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı aynî ve nakdî bağış ve yardımlar,

g)Amacı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan geliri sağlamaya yönelik girişilen ticari faaliyetlerden

elde edilen kazançlar,

h)Yasaların öngördüğü sair gelirlerden oluşur.

Madde 33: GİDERLER

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun giderleri; genel giderler, personel giderleri, amaç ve

hizmet giderleri ve yasaların öngördüğü diğer giderlerden oluşur.

Madde 34: GELİR ve GİDERLER ve BORÇLANMADA USUL

a)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama

belgesi ile yapılır. Bu belgelerin resmi ve onaylı olanları kullanılır. Bu belgelerin saklanma süresi,

yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla beş yıldır. Belgelerde

ilgilinin açık kimliği ve imzası bulunur. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) adına para tahsil edecek

kişi veya kişileriTüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu belirler. Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF) banka hesabından para çekmeye Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel

Başkanı, Saymanı ve/veya Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu kararı ile

yetkilendirilen üye yetkilidir.

b)Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek

için ihtiyaç duyulması halinde, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu kararı ile

borçlanma yapabilir. Üyeleri ile amacına uygun olarak alacak-borç ilişkisine girebilir. Bu ilişkinin

kanıtlanmasında,Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun defter ve kayıtları esas alınır.

Madde 35 :TÜKETİCİLER BİRLİĞİ FEDERASYONU (TBF)’NUN İÇ DENETİMİ

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nda, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu

tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Denetim Kurulunun tüzük ile belirlenen yükümlülüklerini

ortadan kaldırmaz.

Madde 36 :TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri

tutar. Ayrıca Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer

defterler de tutulabilir.

Defterler, işletme hesabı esasına göre tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin, mevzuatta gösterilen sınırı

aşması durumunda izleyen hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde sınırın altına düşülmesi

halinde, izleyen hesap döneminde işletme hesabı esasına dönülebilir. Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF) Yönetim Kurulu kararı ile yukarıda belirtilen sınıra bağlı kalmaksızın bilânço esasına göre

defter tutulabilir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun ticari işletmesinin kurulması halinde bu ticari işletme için,

ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 37: TÜKETİCİLER BİRLİĞİ FEDERASYONU (TBF)’NUN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

a)Genel Kurul Kararı ile:

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulu, her zaman Tüketici Birliği Federasyonu

(TBF)’nun feshine karar verebilir.

Fesih kararı, genel kurula katılan delegelerin en az üçte ikisinin kararı ile olur.

Fesih kararı ile tasfiye süreci başlar ve bu dönemdeki bütün işlemlerde Tasfiye Halinde

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) ibaresi kullanılır.

b)Kendiliğinden Dağılma (İnfisah):

Yasa ve tüzükte öngörülen hallerin gerçekleşmesi halinde, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)

tüzel kişiliği kendiliğinden sona erer.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurul

kararıyla feshedilmesi veya kendiliğinden feshedilmiş sayılması durumunda, Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF)Genel Kurulu tarafından, katılan üyeler arasından üç kişilik bir Tasfiye Kurulu

seçilir ve tasfiye süreci başlar.

Tasfiye sürecindeki bütün işlemlerde Tasfiye halinde Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) ibaresi

kullanılır. Tasfiye Kurulu, önceden hazırlanan ve Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulu

tarafından onaylanan şekle uygun olarak Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun malvarlığını

tasfiye eder. Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasını izleyen yedi gün içinde Tasfiye Kurulu tarafından,

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) merkezinin bulunduğu yer mülki amirliğine durum yazılı olarak

bildirilir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nun malvarlığı, feshe karar veren üyelerin belirleyeceği bir

konfederasyon, federasyon, dernek veya vakıfa devredilebilir.

Madde 38: ÜYE DERNEK GENEL KURULLARI

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) üyesi dernekler, kendi genel kurul toplantılarını, onbeş gün

öncesinden Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanlığına yazılı olarak bildirir.

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)’nu üyesi dernekler, kendi genel kurul toplantılarını izleyen otuz

gün içinde, yetkili organları ve Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) delege listesini ve derneği

temsile yetkili imza örneklerini bildirir.

Madde 39: GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Tüzel kişiliğin kazanılması ile birlikte kurucu üyeler, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Geçici

Yönetim Kurulunu oluştururlar.

Kurucu üyeler aralarında bir kişiyi, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Geçici Genel Başkanı olarak

seçerler. Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Geçici Genel Başkanı, tüzel kişilik kazanılmasını

izleyen altı ay içinde Genel Kurul toplantısı için gerekli işlemleri yapar ve Tüketici Birliği

Federasyonu (TBF) Genel Kurulunu toplar.

Genel kurulun toplanması ile Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Geçici Yönetim Kurulunun görevi

sona erer.

Madde 40: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğine, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Kurulu karar verir.

Tüzük değişikliğine dair kararlar, genel kurula katılan delegelerin üçte ikisinin oyu ile alınır.

Madde 41: ÖDENTİ

Yıllık ödenti, 100,00 (Yüz) TL veya tedavüldeki mukabil Türk Parası’dır.

Madde 42: UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuat hükümleri uygulanır.

There are many people who can aid you with your writing quickly if you need it urgently. Be sure you choose an appropriate option. Be sure to verify the credibility of the service. They should belong to an established organization with a very high satisfaction rate. Furthermore, the company will accept credit card payments grademypaper and give a complete refund if you don’t like the writing. There are many good reasons for choosing a professional writing service however, here are the top five:

Bir cevap yazın