Noktası, virgülüne kadar aynı…

/15 Temmuz 2023
/

Noktası, virgülüne kadar aynı…

Motorlu Taşıtlar Vergisinin bir kat fazla alınmasını öngören yasa düzenlemesini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “20 yıl önce Anayasaya aykırılığı tespit edilmiş bir düzenleme, noktası, virgülüne kadar aynı metinle yeniden yasalaştı” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

15.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 1. maddesi ile 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin bir defaya özgü olarak, bir kat fazla tahsili öngörülmektedir.

Teklif edilen bu düzenlemenin birebir aynısı, 30.7.2003 günlü, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun'un, 21. maddesi ile bundan 20 yıl önce yasalaşmıştı.

Ancak 20 yıl önce yapılan bu düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 2003/73 esas, 2003/86 karar sayılı ve 7.10.2003 tarihli kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu kararda; vergilendirmenin, yasallık, verginin genel ve eşit olması, idare ve kişiler yönünden duraksamaya yol açmayacak belirlilik içermesi, geçmişe yürümemesi, öngörülebilir olması ve hukuk güvenliği ilkesine uygun olması gerektiğine işaret edilmektedir.

Noktası, virgülü dahi değiştirilmeden kabul edilen yasa düzenlemesi, TC. Anayasası’nda belirtilen “hukuk devleti” ilkesine açıkça aykırıdır.

Öte yandan Anayasa Mahkemesinin önceki iptal kararından ilham ve cesaret alacak milyonlarca mükellef, Vergi Mahkemelerinde dava açacak, konu eninde sonunda Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelecektir. Böylesi bir durumun milyonlarca davanın açılması nedeniyle yargısal faaliyetin yükünü artıracağı açıktır.

Tüketici Birliği Federasyonu, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi yurttaşların Anayasaya aykırılığı yüksek mahkeme tarafından tespit edilmiş olan düzenleme nedeniyle haklarını aramaları yönünde çağrıda bulunmaktadır. Bu kapsamda milyonlarca vergi mükellefinin haklarını aramaları için izleyecekleri hukuki süreçlere ilişkin bilgi kılavuzunu önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaktır.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan